Toimitusehdot

Energy Pile Oy:n toimitus- ja sopimusehdot alkaen 22.2.2022

Toimitukseen sisältyvät tuotteet, palvelut, myyntihinnat ja muut sopimuskohtaiset kaupalliset ehdot ilmenevät tilaajan ja toimittajan välillä tehtävästä tilaussopimuksesta sekä sen liitteistä.

1.0 Soveltamisala. Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan (CoolDownCrew:n), Energy Pile Oy:n (”Myyjä”) antamiin tarjouksiin, vastaanottamiin tilauksiin ja/tai solmimiin sopimuksiin (yhdessä ”Sopimus”), jotka koskevat tavaroiden tai palveluiden (yhdessä ”Tuotteet”) myyntiä ja/tai toimittamista asiakkaalle (”Ostaja”) Suomessa, elleivät osapuolet ole kirjallisesti erikseen toisin sopineet. Toimitusso- pimus katsotaan aina solmituksi näillä ehdoilla, kun Myyjä on kirjallisesti vahvistanut Ostajan tilauksen, vaikka Ostaja toimittaa Myyjälle ostoehtonsa tai viittaa niihin tilauksessa taikka muussa yhteydessä, ilman että Myyjän tarvitsee nimenomaisesti vastustaa Ostajan ostoehtojen soveltamista. Myyjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia Tuotteisiin ja tuoteluetteloonsa ilman erillistä ilmoitusta. Asiakkaan tekemä tilaus tulee Myyjää sitovaksi vasta, jos ja vain siinä laajuudessa kuin Myyjä on oman harkintansa mukaan erikseen kirjallisesti vahvistanut tilauksen.

2.0 Tavaratoimitukset. Tavaratoimitusten osalta Myyjä noudattaa rakennusalan yleistä hankinta- ja toimitusehtoa RYHT2000.

3.0 Toimitusehto. Toimituksiin sovelletaan seuraavaa toimitusehtoa CPT (nimetty määräpaikka) Finnterms 2001 / Kuljetus maksettuna (nimetty määräpaikka) Finnterms 2010.
3.1 Myyjä toimittaa tavaran Ostajalle, kun hän luovuttaa sen valitsemalleen rahdinkuljettajalle sovittuna toimitusaikana lähtöpaikalla. Myyjä tekee kuljetussopimuksen ja maksaa rahdin sovittuun määräpaikkaan. Myyjä maksaa kustannukset ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista, kunnes tavara on toimitettu. Ostaja vastaanottaa toimituksen Myyjältä, kun Myyjä luovuttaa tavaran rahdinkuljettajalle. Ostaja vastaanottaa tavaran rahdinkuljettajalta määräpaikalla. Ostaja maksaa toimituksen jälkeiset kustannukset lukuun ottamatta rahtia ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista sen jälkeen, kun se on toimitettu.
3.2 Myyjä laskuttaa toimituksen toteutuneet rahtikustannukset Ostajalta tuotteiden laskutuksen yhteydessä.

4.0 Kaupan päättäminen. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu tarjouksessa, on se 30 päivää tarjouksen päiväyk- sestä. Toimitussopimus syntyy, kun Ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä Myyjän tarjouksen ja Myyjä on vahvistanut tilauksen. Kun tarjousta ei ole tehty, Sopimus syntyy, kun Myyjä vahvistaa tilauksen tai toimittaa Tuotteen.

5.0 Asiakirjat. Sopijapuolen, ennen sopimuksen syntymistä tai sen jälkeen, luovuttamat piirustukset, tiedostot ja muut tekniset asiakirjat tuotteesta, sen valmistuksesta tai käytöstä, pysyvät luovuttavan osapuolen omaisuutena. Tällaisia asiakirjoja ei ilman luovuttavan osapuolen kirjallista suostu- musta saa käyttää tai jäljentää eikä niistä saa antaa tietoja kolmannelle osapuolelle muussa kuin kyseisen toimituksen toteuttamiseen liittyvässä tarkoituksessa ja ne on vaadittaes- sa palautettava asiakirjojen luovuttajalle, jos toimitussopimusta ei synny.

6.0 Toimitusaika. Sovitaan tilauksen yhteydessä.

7.0 Tuotteen ominaisuudet. Esitteissä ja muussa markkinointimateriaalissa oleva tieto on tarkoitettu ainoastaan yleisohjeeksi, eikä se yksittäisissä tapauksissa sido Myyjää, mikäli sopimuksessa ei nimenomaan ole viitattu tällaiseen tietoon.

8.0 Vastaanottotarkastus. Vastaanottaessaan Tuotteen Ostajan on huolellisesti tarkistettava, että toimitus on lähety- sluettelon mukainen ja, että se on ulkoisesti vahingoittumaton. Kuljetusvahingosta tai kollien puuttumisesta on tehtävä merkintä rahtikirjaan tai vastaavaan asiakirjaan.

9.0 Virheellinen tavara. Ostajan on viipymättä ja viimeistään 7 päivän kuluessa Tuotteen vastaanottamisesta reklamoitava Myyjälle näkyvästä Tuotteen virheestä tai puutteesta. Ennen Tuotteen käyttämistä, kiinnittämistä tai asentamista Ostajan on vielä kerran suoritettava Tuotteen asianmukainen tarkastus. Mikäli vikaa ei ole voitu havaita toimituksen yhteydessä, on virheestä reklamoitava viipymättä, kuitenkin 7 päivän kuluessa virheen ilmenemisestä. Reklamaatio tulee tehdä tai vahvistaa kirjallisesti ja sen tulee sisältää tiedot virheen ja puutteen laadusta sekä likimääräinen arvio niiden suuruusluokasta. Mikäli Ostaja ei noudata edellä mainittuja ilmoitus- ja reklamaatioaikoja menettää hän oikeutensa vedota virheisiin tai puutteisiin.
9.1 Myyjän vastuu rajoittuu virheisiin, joista on kirjallisesti reklamoitu 2 vuoden kuluessa Tuotteen toimituspäivästä. Myyjän tulee harkintansa mukaan korjata, vaihtaa tai hyvittää viallinen Tuote tai sen osa. Ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä osapuolten on keskenään sovittava virheen korjaamisen menettelytavasta ja kustannuksista. Myyjän koko vastuu Tuotteessa olevasta virheestä on rajoitettu virheellisen Tuotteen verottomaan arvoon.
9.2 Myyjä ei vastaa vioista, jotka ovat aiheutuneet väärästä varastoinnista, väärästä käytöstä, väärästä asentamisesta, puutteellisesta huollosta, väärästä korjauksesta, väärinkäytöksistä, laiminlyönneistä, onnettomuuksista tai muista ulkopuolisista syistä, jotka eivät johdu Myyjästä. Myyjän vastuu ei koske tavaran normaalia kulumista, huononemista tai ulkopuolisista syistä johtuvia vahinkoja.
9.3 Korvatut tai vaihdetut Tuotteet ovat Myyjän omaisuutta, ja ne on luovutettava hänen käyttöönsä.
9.4 Myyjän vastuu vioista on rajoitettu kohdissa 7.0, 8.0 ja 13.0 mainitulla tavalla. Ostaja ei voi esittää muita vaatimuksia tai seuraamuksia Myyjää kohtaan.

Erityisesti Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viasta Ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja, kuten tuotanto tappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa. Vastuurajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, mikäli Myyjä on syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen.

10. Kauppahinta ja vakuus. Tuotteiden hinnat ovat kulloinkin voimassa olevan Myyjän hinnaston tai Myyjän antaman erillisen tarjouksen mukaisia verottomia hintoja. Kulut- tajakaupassa hintoihin lisätään arvonlisävero sovellettavan lain mukaan.
10.1 Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli tuotteen raaka-ainehinnat tai valuuttakurssit, jotka välittömästi vaikuttavat tuotteeseen liittyviin kustannuksiin, arvonlisävero, tuonti- tai vienti maksut, eläke tai sosiaalimak- sut tai muut tavaran tai palvelun toimittajasta riippumattomat maksut tai verot muuttuvat ennen toimituspäivää.
10.2 Myyntilaskulla maksuaika on 14 päivää laskutuspäivästä. Maksun viivästyessä ostaja on velvollinen maksamaan 16 % vuotuista viivästyskorkoa sekä korvaamaan perintäkulut. Ostajalla ei ole oikeutta kuitata maksamatonta kauppahinnan osaa tai viivästyskorkoa mahdollista hänen myyjää vastaan esittämäänsä vaatimusta vastaan.
10.3 Mikäli osapuolet ovat sopineet vakuuden asettamisesta, vakuus on annettava ennen tavaran toimittamisen aloittamista. Myyjällä on kuitenkin aina oikeus vaatia vakuutta kauppahinnan maksamiseksi, mikäli hänellä on syytä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta. Rajoittamatta myyjän kohdan mukaista oikeutta, Myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on kokonaisuudessaan suoritettu tai Myyjän hyväksymä vakuus on annettu. Tästä viivytyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ei Ostajalla ole oikeutta esittää.

11.0 Tuotteiden palautukset. Ainoastaan virheetön ja käyttämätön tuote virheettömässä alkuperäispakkauksessaan voidaan ottaa palautuksena Myyjän varastoon, eri sopimuksesta. Hyvitys voi olla enimmillään 70 % tavaran maksetusta kauppahinnasta, edellyttäen että Tuote ja sen pakkaus vastaavat uutta ja käyttämätöntä tavaraa. Jos palautuksesta ei ole sovittu, palautusta ei hyvitetä. Tuotteen palautus tapahtuu ostajan riskillä ja kustannuksella. Esimerkiksi erikoistavaroita, jotka on valmistettu ja/tai hankittu ostajalle, ei voi palauttaa. Myyjä päättää hyvityksestä lopullisesti vasta kun Myyjä on tarkistanut tavaran. Mikäli ilmenee, että tavara ei ole edellä kuvatussa kunnossa, voi Myyjä kieltäytyä tavaran vastaanottamisesta, jolloin Ostaja on velvollinen hakemaan tavaran takaisin tai maksamaan tavaran hävittämiskustannukset.
11.1 Kun tuote palautetaan, palautuksen mukana on oltava lähetysluettelo, josta on käytävä ilmi ainakin seuraavat seikat: – Tuotenimike ja määrä
– Myyjän kirjallinen, alustava hyväksyntä palautukselle
– Myyjän lähetysluettelo ja/tai laskun numero

Muussa tapauksessa Myyjä ei vastaa siitä, että palautus voidaan käsitellä. Myyjällä on oikeus veloittaa palautuksesta aiheutuneet ylimääräiset käsittelykustannukset.

12.0 Sopimuksen purkaminen. Myyjällä on oikeus purkaa tilaussopimus. Tilaussopimuksen purun syynä voi olla Ostajan mahdollinen maksuhäiriömerkintä tai kauppahinnan tai sen osan maksamisen olennainen viivästyminen.
12.1 Jos Myyjä purkaa sopimuksen tai jos Ostaja peruuttaa toimituksen, Myyjällä on oikeus vastikkeeseen jo suoritetusta palvelusta tai sen osasta sekä toimenpiteistä, jotka on suoritettava sopimuksen purkamisesta tai peruutuksesta huolimatta. Myyjällä on lisäksi oikeus korvaukseen muista kustannuksista, joita hänelle on aiheutunut sopimuksen täyttämisestä ja jotka todennäköisesti jäävät hyödyttömiksi, sekä sopimuksen purkamisen tai peruutuksen vuoksi aiheutuvista erityisistä kustannuksista. Muusta vahingosta Myyjällä on oikeus saada korvaus, joka on kohtuullinen ottaen huomioon palveluksen hinta, sopimuksen purkamisen tai peruutuksen ajankohta, sopimuksen täyttämiseksi suoritetut toimenpiteet sekä muut seikat.
12.2 Myyjällä ei kuitenkaan ole oikeutta vahingonkorvaukseen, jos Ostajan maksuviivästys tai palveluksen peruuttaminen johtuu lain säännöksestä, yleisen liikenteen tai maksuliikenteen keskeytyksestä taikka muusta samankaltaisesta esteestä, jota Ostaja ei kohtuudella voi välttää eikä voittaa.
12.3 Myyjän purkaessa tilauksen edellä mainituista syistä tai Ostajan peruuttaessa tilauksen, Myyjällä on oikeus vastikkeeseen jo tehdystä toimituksesta sekä toimenpiteistä, jotka on suoritettava purusta tai peruutuksesta huolimatta.
12.4 Mikäli Myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta, eikä virhettä tai puutetta Ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos toimitus viivästyy ainoastaan Myyjästä johtuvasta syystä, Ostajan kirjallisesta huomautuksesta huolimatta, siten, että siitä aiheutuu Ostajalle kohtuutonta haittaa, Ostajalla on oikeus purkaa virheellinen tai myöhästynyt toimitus.
12.5 Jos kaupan kohteena oleva tuote tai sen osa on valmistettu tai hankittu erityisesti Ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä Myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, Ostaja saa purkaa kaupan vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan virheen tai viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.
12.6 Mikäli Ostaja purkaa virheellisen tai myöhästyneen toimituksen, hänellä on oikeus vaatia kärsimästään välittömästä vahingosta vahingonkorvausta enintään 15 % puretun toimituksen osan verottomasta kauppahinnasta.
12.7 Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu Myyjästä, Myyjällä on oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa Tuotetta Ostaja ei ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun voidaan kohtuudella olettaa, että Ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti, eikä Ostaja ole asettanut hyväksyttävää vakuutta myyjän asettamassa kohtuullisessa määräajassa.

12.8 Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos Ostaja ei myötävaikuta kauppaan, sillä tavalla kuin häneltä kohtuudella voidaan edellyttää, jotta Myyjä voi täyttää sopimuksen. Myös tapaukset, joissa Ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa oikeaan aikaan oikeuttavat purkamaan kaupan. Myyjällä on lisäksi oikeus korvaukseen, jonka suuruus on enintään toimituksen puretun osan kauppahinnan suuruinen.

13.0 Vastuu Tuotteen vahinkoa tuottavista ominaisuuksista (tuotevastuu). Myyjän vastuu vahinkotapauksissa Tuotteen henkilölle tai muulle omaisuudelle (tuotevastuu) aiheuttamasta vahingosta määräytyy voimassa olevan tuotevastuulainsäädännön mukaan. Molemmilla osapuolilla tulee olla voimassa oleva vastuuvakuutus.

14.0 Vaaranvastuu ja omistusoikeuden siirtyminen. Myyjällä on vaaranvastuu eli riski kaupan kohteen tuhoutumisesta, katoamisesta tai kaikista Ostajasta riippumattomista syistä siihen asti, kun tavara on luovutettu Ostajan hallintaa. Ostajan asiana on huolehtia tavaran suojaamisesta ja vakuuttamisesta siitä lähtien, kun vaaranvastuu on luovutuksella siirtynyt hänelle.
14.1 Omistusoikeus tavaraan siirtyy Ostajalle vasta silloin, kun kaupan kokonaishinta mahdollisine korkoineen on kokonaan maksettu.
14.2 Myyjän kehotuksesta tulee Ostajan varustaa tavara merkinnällä, josta ilmenee, että se on Myyjän omaisuutta, tai pitää tuote erillään Ostajan omaisuudesta.
14.3 Vaihtoehtoisesti tulee Ostajan omalla kustannuksellaan palauttaa maksamaton tuote Myyjälle tai antaa Myyjän noutaa tavara.
14.4 Jos Ostajan maksukykyä on perustellusti syytä epäillä, Myyjä saa kieltää tavaran asentamisen tahi toimittamisen rakennuskohteeseen.

15.0 Ylivoimainen este (force majeure). Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos odottamattomat olosuhteet, joihin Myyjä ei voi vaikuttaa, esimerkiksi myrsky, tulva tai muu luonnonmullistus, tulipalo tai muu onnettomuus, sota, liikekannallepano tai odottamattomat sotilaskutsunnat, mellakat tai kapinat, pakkoluovutuskäskyt, takavarikot, työselkkaus, valuuttarajoitukset, vienti- tai tuontikielto, kul- jetustarvikepula, yleinen tavarapula, konerikko, suurten tuotantomäärien peruutus, tärkeiden raaka-aineiden tai energialähteidenniukkuus, alihankkijoiden virheelliset, puutteelliset tai viivästyneet toimitukset, liikennehäiriö tai muu sellainen este estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi tai kalliiksi tavaran tai sen osan toimittamisen.

16.0 Erimielisyyksien ratkaiseminen. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Kauppalakia (355/1987) ei sovelleta sopimukseen. Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmen- ettelyn paikka on Lahti ja välimiesmenettelyn kieli on suomi. Myyjällä on edellä todetusta huolimatta aina oikeus haastaa Ostaja saatavien perintää, tavaran vastaanottoa ja vakuuden asettamista ja/tai realisointia koskevissa asioissa Ostajan kotipaikan alioikeuteen taikka muuhun tuomiovaltaiseen tuomioistuimeen.