ENERGIAPAALUILLA TUOTETAAN MAALÄMPÖÄ!

Z

Teräspaalut aktivoidaan energiapaaluiksi

asentamalla rakennuksen perustamisessa käytettävien teräspaalujen sisälle energiakeräimet. Tämän jälkeen teräspaalut täytetään betonilla tai siihen tarkoitetulla täyteaineella.

Z

Energiakeräimet kytketään jakotukkeihin

Jakotukit sijoitetaan alapohjaan tai rakennuksen sisälle. Näiltä jakotukeilta vedetään syöttölinjat lämmönjakohuoneeseen, jotka kytketään maalämpöpumppuun.

Z

Energiapaalut ovat yhteensopivia kaikkien maalämpöpumppujen kanssa

jolloin voit valita useista eri markkinalla olevista lämpöpumpuista ja niiden toimittajista mieleisesi.

t

Mitä on energiakeräimet?

Teräspaalut aktivoidaan energiapaaluiksi asentamalla niihin energiakeräimet. Valmistamme, energiakeräimet yhtenäisestä PEX-muoviputkesta, jolloin maahan ei tule hitsattuja tai mekaanisia liitoksia. Menetelmä patentoitiin vuonna 2018. Energiakeräimissä käytetään ainoastaan happidiffuusiosuojattuja muoviputkia, joiden ansiosta valmis järjestelmä on valmistuttuaan täysin ilmatiivis. Tällä vähennetään myös järjestelmän huoltotarvetta.

t

Siinäkö kaikki?

Paalujen aktivoinnin yhteydessä paaluihin ajetaan täyteaine lämmönvaihtuvuuden parantamiseksi. Energiapaalujen täyteaineena käytetään betonia tai siihen erityisesti soveltuvaa täyteainetta, riippuen kohteen toteutustavasta sekä järjestelmän koosta. Lopuksi energiapaalujärjestelmä täytetään joko vedellä tai vesiglykoliliuoksella riippuen teknisestä toteutuksesta. Liuos toimii lämmönsiirtäjänä maasta maalämpöpumpulle.

Hyödynnäthän myös maakylmän!

Hyödynnä teräspaalut nyt ilmaisena kylmän lähteenä! Muuta teräspaalut energiapaaluiksi ja hyödynnä maasta saatava kylmä LAVI COOL yksikön kautta kiinteistösi viilennyksessä. Ilmaista kylmää kuumiin keleihin.

Energiaa omasta maasta!

 

Energiapaaluilla tuotetaan maalämpöä

Maalämpö on maaperään varastoitunutta lämpöä, jonka hyödyntäminen asumisessa on lähes päästötöntä. Energiapaalujärjestelmä on suomalaisvalmisteinen maalämpöratkaisu, joka hyödyntää teräspaalutusta maalämmönlähteenä. Energiapaalut mahdollistavat maalämmön kustannustehokkaan hyödyntämisen myös alueilla, joilla se ei ole aikaisemmin ollut mahdollista. Paalutuksen tarve lisääntyy asumisen keskittyessä kasvukeskuksiin ja pääsääntöisesti uudisrakentamiselle ihanteellinen maaperä on käytetty jo aikaa sitten.

Energiapaalutekniikalla maalämpöä voidaan hyödyntää jo seitsemän metrin paalusyvyydestä alkaen. Paalutuksen hyödyntäminen maalämmön lähteenä pienentää merkittävästi, sekä suomalaisen rakentamisen hiilijalanjälkeä, että maalämmön investointikustannuksia.

 

Energiapaaluiksi soveltuvat SSAB:n paalukoot

RR® RD® AKTIVOINTISYVYYS*
90 90 25 m
100 100 25 m
115 115 50 m
125 125 50 m
140 140 50 m
170 170 80 m**
220 220 80 m**
270 270 80 m**
320 320 80 m**
* Aktivointisyvyydellä tarkoitetaan suurinta mahdollista syvyyttä, joka on mahdollista saavuttaa siten että järjestelmä toimii virtausteknisesti.

** Toimitusajalla

Teräspaaluja voidaan aktivoida energiapaaluiksi aina SSAB:n paalukoosta RR/RD90 alkaen. Mitä isommat paalut kohteessa on sitä enemmän yhdestä paalupisteestä saadaan energiaa. Paalukoon kasvaessa RR/RD115 paaluihin voimme hyödyntää isompia keräin kokoja.

Pieni askel energiaomavaraisuuteen!

Energiapaaluiksi aktivoiduista teräspaaluista saadaan tehoa keskimäärin 20 wattia per paalutusmetri ja lämpöpumpun jälkeen kokonaistehoa 30 wattia per aktivoitu paalumetri. Esimerkiksi 6 kW lämpöpumppu vaatisi tällöin noin 200 metriä aktivoitua teräspaalua. 20 metrin teräspaaluja tulisi näin ollen aktivoida 10 kappaletta.

Maasta saatavaan energianmäärään vaikuttaa maaperän koostumus, teräspaalun koko sekä vedenmäärä ja virtaukset. Pääsääntöisesti kuitenkin 1 kpl 20 metrin syvyistä teräspaalua tuottaa energiaa viilennykseen 800 kWh vuodessa ja lämmitykseen 1200 kWh vuodessa. Energiapaaluilla toteutettava maalämpöjärjestelmä on mahdollista asentaa kaiken kokoisiin kohteisiin, jotka rakennetaan teräsputkipaalujen varaan..

Nollaa hiilijalanjälkesi

 

Energiapaalujen potentiaali pienentää suomalaisen rakentamisen ja sitä kautta asumisen hiilijalanjälkeä on valtava. Rakennusvaiheessa maalämmön hyödyntämiseksi ei tarvitse enää porata kallioreikiä, jolloin säästytään porauksesta koituvista kuluista ja vähennetään siten myös rakentamisesta koituvia CO2 päästöjä. Energiapaalut antavat mahdollisuuden näin ekologisempaan ja kustannustehokkaampaan rakentamiseen ja elämiseen.